Nimetön suunn.malli (1)

Vantaan maa- ja asuntopoliittiset linjaukset

Maanantaina 9.5.2022 kaupunginhallituksen iltakoulussa käsiteltiin tällä hetkellä valmistelussa olevia Vantaan uusia maa- ja asuntopoliittisia linjauksia. Jokaiselta poliittiselta ryhmältä oli pyydetty lyhyt puheenvuoro aiheeseen liittyen. Käytin tilaisuudessa Vantaan Vasemmistoliiton edustajana seuraavan puheenvuoron.

“Vantaan Vasemmistoliiton mielestä asuminen Vantaalla on edelleen liian kallista ja asuminen vie kohtuuttoman osan vantaalaisen käytettävissä olevista tuloista. Liian kallis asuminen heikentää paitsi asukkaiden hyvinvointia, se heikentää myös kaupungin elinvoimaa ja vaikeuttaa työvoiman saatavuutta. Kaupunkia ei voida rakentaa vain hyvätuloisille.

Kaupungin on lisättävä erityisesti kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen tuotantoa ja tarjontaa. ARA-tuotantotavoitteiden tulee jatkossa toteutua.  Kaupungin on jatkossakin hyödynnettävä täysimääräisesti kaikki sillä käytettävissä olevat keinot, jotta se kykenee hankkimaan kohtuuhintaista rakennusmaata asuntotuotantoon. Ensisijaisesti tulee kaavoittaa omalle maalle.

Asuinalueiden eriarvoistuminen on kaupunkikehittämien merkittävä nykyhaaste. Alueiden eriytymisen estämiseksi ja tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen kaupungin rakentamiseksi on tärkeää, että kaikilla alueilla on monipuolisesti erilaisia asuntotyyppejä ja asumismuotoja. Kaupunkia ja kaikkia sen alueita tulee kehittää tasapuolisesti, asukkaiden hyvinvoinnin ja tarpeiden ehdoilla. Ei vain niin kutsuttujen hyvien veronmaksajien ehdoilla

Vantaan tavoitteena tulee olla asunnottomuuden poistaminen. Asunnottomien hätämajoituksen määrää on lisättävä, ja hätämajoitus on taattava kaikissa oloissa. Vantaan on taattava kaikille oma koti Asunto ensin -periaatteella ja otettava käyttöön välivuokrausmalli.

Vasemmistoliiton mielestä kaupunkikehittämisen lähtökohtana tulee olla asukkaiden tarpeet ja hyvinvointi. Ei rakennusyhtiöiden ja kiinteistösijoittajien voitontavoittelulle. Laadukas kaupunkisuunnittelu ja tasokkaan rakentamisen vaatiminen lisäävät kaupungin veto- ja pitovoimaa. Liian pienet asuntokoot ovat ongelma, johon tulee puuttua. Kohtuullisten asuntokokojen toteutuminen tulee varmistaa rakentamisen sääntelyä rohkeasti uudistamalla. Esimerkiksi asuntojen neliömääriä sääntelemällä. 55 neliön kolmion tulee olla poikkeus. Ei standardi.

Aidosti lähellä oleva saavutettava lähiluonto on Vantaan keskeinen viihtyvyys- ja vetovoimatekijä, jota meidän tulee vaalia ja suojella. Viheralueita ja lähiluontoa ei saa tuhota liian tiheällä rakentamisella. Vaikka kestävän kaupunkirakenteen luominen edellyttää yhdyskuntarakenteen tiivistämistä, tulee tiivistämisen olla kohtuullista.

Kestävää kaupunkirakennetta ei voi kehittää yksityisautoilun ehdoilla. Eri liikkumisen muotoja tulee kehittää tasapuolisesti. Pyöräily ja kävely vähentävät liikenteen aiheuttamaa ympäristökuormaa sekä edistävät terveyttä ja hyvinvointia.

Palveluita ei saa keskittää vain muutamaan keskukseen. Jokaisella alueella tulee olla toimivat julkiset liikenneyhteydet ja riittävät julkiset ja yksityiset palvelut. Kaikessa kaupunkikehittämisessä ja rakentamisessa on huomioitava esteettömyys ja saavutettavuus.

Kaupunkirakennetta ja liikenteen infrastruktuuria on kehitettävä ympäristön kannalta kestävillä tavoilla. Kaiken uudis- ja korjausrakentamisen on oltava mahdollisimman energiatehokasta.

Vantaan Vasemmiston tavoitteena on Vantaa, jossa toteutuu hallinnon läpinäkyvyys ja asukkaiden aito osallistuminen päätöksentekoon. Asukkailla on taustastaan, iästään, elämäntilanteestaan tai taloudellisesta asemastaan riippumatta oltava mahdollisuudet osallistua kaupungin kehittämiseen. Kaupunkikehittämisessä ja kaavoituksessa tulee erityisesti lisätä keinoja asukkaiden osallisuuden lisäämiseen alueilla, joilla osallistuminen on aiemmin ollut vähäisempää.”